Osobný bankrot nie je strašiak. Je to spôsob ako navždy vyrovnať svoje záväzky a začať nový život bez dlhov.

Skladá sa z dvoch častí. Konkurz a oddlženie.

EMD Finance Consulting s.r.o.

Na Slovensku je inštitút osobného bankrotu uzákonený od roku 2006. Avšak len veľmi malé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaly rastie. Stále je to ale len veľmi mizivé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Veľkej Británii aj v Nemecku.

Preto sa aj naša spoločnosť EMD Finance Consulting s. r. o. snaží zvýšiť povedomie občanov a priniesť svetielko na konci tunela a ukázať, že platobná neschopnosť neznamená koniec sveta, ani osobného ani podnikateľského.

Kontaktujte nás!

Naše služby

Hlavným účelom našich služieb je oslobodenie fyzickej osoby od dlhov prostredníctvom inštitútu malého konkurzu a oddlženia. Súčasťou našich služieb je:

  • Posúdenie Vašej situácie a odporučenie najvhodnejšieho spôsobu riešenia Vášho problému

  • Vysvetlenie celého procesu oddlženia , a to aký vplyv bude mať osobný bankrot na Váš život v najbližšom období

  • Vypracovanie Návrhu na súd renomovanou advokátskou kanceláriou

  • Právna ochrana a poradenstvo počas celého procesu oddlženia – Mgr. Katarína Kucharová

Proces: Ako na osobný bankrot

Celý proces sa skladá z dvoch častí. Malý konkurz a oddlženie.

1. Najskôr dlžník zistí, že je platobne neschopný. Znamená to, že nie je neschopný splácať úvery, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, dane atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje záväzky po dobu minimálne 30 dní po splatnosti, a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky.

2. Ďalej dlžník do 30 dní od zistenia platobnej neschopnosti, podá na príslušný konkurzný súd návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie na príslušnom konkurznom súde v mieste dlžníkovho bydliska. Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.

3. Väčšina dlžníkov, ktorá splní podmienky, bude podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce:

  • ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 eur;
  • ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur;
  • úpadca nemá viac ako 50 veriteľov.

4. Samotný priebeh konkurzu je nasledovný. Najskôr súd určí správcu konkurznej podstaty, ktorý bude vlastne sprostredkovateľ medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.

5. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Je to tzv. trojročné skúšobné obdobie, kde sa dlžník obracia na správcu so svojimi otázkami. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať maximálne do výšky 70% z dlžníkovho hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Koniec skúšobného obdobia sa končí buď riadne po troch rokoch , alebo skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím , alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

6. Po troch rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať nový život bez dlhov.

Dĺžka procesu: ako dlho trvá osobný bankrot

Malý konkurz

Prvá časť, malý konkurz, trvá cca. 6 mesiacov. Všetko ale záleží od toho, aký komplikovaný je prípad (závisí to od počtu veriteľov, speňažovania majetku atď.).

Oddlženie

Druhá časť sa nazýva oddlženie a jeho dĺžka je presne stanovená – 3 roky. Čiže celý proces vrátane malého konkurzu a oddlženia trvá maximálne 3 a pol roka.

Náklady na osobný bankrot

Ak sa jedná o malý konkurz, je nutné uhradiť na súd preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo výške 663,88 EUR a poplatky podľa cenníka služieb za vypracovanie príslušnej agendy.

Pomôžeme Vám s osobným bankrotom

Kontaktujte nás na telefónne číslo 0907 824 068 a dohodnite si osobné stretnutie s naším špecialistom na oddlženie.

Pôsobíme prevažne v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V prípade záujmu však vieme vycestovať za Vami kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky

Prvotná konzultácia je bezplatná.

EMD Finance Consulting s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 32, vedľa UNIQA poisťovne – 1.p,
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0907 824 068
E-mail: info@podmienkyosobnehobankrotu.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. číslo (povinné)

Mesto (povinné)

Predmet

Vaša správa